Algemene voorwaardenArtikel 1 – Toepasselijkheid van de voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing indien de deelnemer zich direct of indirect voor TeamcompoundNL heeft aangemeld voor het volgen van Personal Training en/ of een trainingsprogramma, dan wel deelneemt aan een groepsles of andere activiteiten uit het aanbod.


Artikel 2 – Aanmelding, inschrijving en krediet

Deelnemer dient zich aan te melden voor een les via de aangegeven online agenda.
Bij inschrijving voor een les is het verplicht om een punt te kopen in de webshop. Punten die gekocht zijn, zijn maximaal 1 jaar geldig na dag van aankoop. Aangekochte punten kunnen niet meer ingeruild worden voor geld.


Artikel 3 – Facturering

Het op de overeenkomst vermelde bedrag dient contant, automatische incasso of per overschrijving te worden voldaan, binnen 14 dagen na factureringsdatum. Het is niet mogelijk het bedrag in termijnen te betalen tenzij anders is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling kan de overeenkomst worden ontbonden door TeamcompoundNL, daarbij zullen de kosten die TeamcompoundNL in verband hiermee heeft moeten maken, voor rekening van de deelnemer.


Artikel 4 – Trainingsprogramma

Op Personal training rust de verplichting tot het, gelet op het doel van het trainingsprogramma, zo goed mogelijk begeleiden van de deelnemer gedurende de tijden dat de training wordt gegeven door het inschakelen van een gekwalificeerde trainer.


Artikel 5 – Aansprakelijkheid

1. TeamcompoundNL is niet aansprakelijk wanneer tijdens een personal training of andere activiteit, door welke oorzaak ook, op enigerlei wijze aan de deelnemer en/of derden toebehorende zaken verloren gaan.

2. TeamcompoundNL is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze (lichamelijk of geestelijk) schade lijdt en deze schade te wijten is aan het niet opvolgen van mondelinge of schriftelijke instructies.

3. TeamcompoundNL is niet aansprakelijk wanneer de deelnemer op enigerlei andere wijze schade lijdt. TeamcompoundNL is wel aansprakelijk, indien de hiervoor bedoelde schade het gevolg is van opzet of grove schuld.
Artikel 6 – Ontbinding, annulering en afmelding
TeamcompoundNL werkt altijd op afspraak welke in samenspraak wordt overeengekomen. Afmelden kan tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak. De trainingsafspraak kan op een ander nader overeen te komen tijdstip worden ingehaald. Wanneer de deelnemer zich voor een trainingsafspraak of een deel daarvan, niet afmeldt binnen het etmaal voor het overeengekomen tijdstip van desbetreffende personal trainingsafspraak of door welke reden dan ook niet op de afspraak, of een deel daarvan, ingaat, zal TeamcompoundNL de verschuldigde kosten in rekening brengen, dan wel de verschuldigde kosten niet in mindering brengen. Desbetreffende personal trainingsafspraak kan niet worden verzet of worden ingehaald door de deelnemer.


Artikel 7 – Gedragsregels bij deelname aan de training

Zonder onze voorafgaande toestemming mogen trainingsafspraken of een onderdeel van de trainingsafspraken niet worden gevolgd door anderen dan degene die zich bij TeamcompoundNL heeft ingeschreven voor desbetreffende afspraken. De deelnemer zal steeds tijdig voor aanvang van de trainingsafspraak aanwezig zijn en zal de aanwijzingen van de personal trainer opvolgen. De deelnemer zal zich houden aan de zo nodig, door TeamcompoundNL te geven hygiëne, kleding – en schoeisel voorschriften.


Artikel 8 – Geschillen en toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen TeamcompoundNL en een wederpartij is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met overeenkomsten tussen TeamcompoundNL en een wederpartij, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren, zullen in eerste instantie worden beslecht door de rechter bevoegd in de vestigingsplaats van TeamcompoundNL. Dit beding laat onverlet de bevoegdheid van TeamcompoundNL om het geding aanhangig te maken bij de rechter die volgens de toepasselijke normale competentieregels bevoegd is.